Адрес
г.Выборг, Пограничная ул. 3

Телефон
8 (81378) 2-34-98

E-mail
solnushkovbg@yandex.ru